Trimex

Menu
 • PL
 • EN
 • DE

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez system monitoringu jest:

TRIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczebrzeszynie (22-460 Szczebrzeszyn) przy ul. Zamojskiej 5

REGON: 950159452 NIP: 9220010933, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000159106, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Drożdżyka.

2. Podstawa prawna stosowania systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie:

Art. 6 ust 1 lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018r. poz. 917 z późń. zm.)

3. Obszar objęty monitoringiem:

Rejestracja obrazu odbywa się za pomocą kamer przemysłowych zainstalowanych wokół budynków, pomieszczeniach magazynowych, na terenie placu i zakładu (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki)

4. Celem stosowania monitoringu jest:

 • Ochrona mienia.

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, klientów oraz osób przebywających na obszarze obiektu).

 • Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

 • Ograniczenie dostępu do obiektu osób niepożądanych lub nieuprawnionych.

5. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 • Rejestrator monitoringu zapisuje obraz, nie zapisuje dźwięku.

 • Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystywania go do działań wewnętrznych firmy posiada Zarząd oraz pracownicy nadzorujący proces Produkcji.

 • Przetwarzanie danych z zapisów z monitoringu jest ograniczone wyłącznie do celów, do których zostały zebrane. Przechowywanie danych odbywa się przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od nagrania (chyba, że nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym, wówczas termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Dodatkowe informacje:

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora.

 • Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Administratora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w biurze Trimex Sp. z o.o., w terminie do 28 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia nagrania ze względu na jego możliwe usunięcie z dysku rejestratora. Wniosek musi zawierać datę, miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.