Trimex

Menu
  • PL
  • EN
  • DE

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest TRIMEX SP. Z O.O. z siedzibą w Szczebrzeszynie (22-460) przy ul. Zamojskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000159106, numer NIP 9220010933, REGON 950159452

2. Podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu prowadzonego procesu rekrutacji.

3. Inne dane przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody, którą rozumiemy poprzez Twoje potwierdzone działanie i umieszczenie ich przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych lub przekazanie nam z Twojej inicjatywy podczas rozmowy rekrutacyjnej.

4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz 3 m-ce od jej zakończenia.

5. Masz prawo: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.