Trimex

Menu
 • PL
 • EN
 • DE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w serwisie www.trimex.net.pl należącym do TRIMEX SP. Z O.O. z siedzibą w Szczebrzeszynie.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  • rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Trimex Sp. z o.o.

  • prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Trimex Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem Usług, zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.trimex.net.pl/pl/polityka-prywatnosci

 3. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies i innych podobnych
  technologii przez Trimex Sp. z o.o. zostały zawarte w Polityce Prywatności w punkcie 3 – „Pliki Cookies” oraz w punkcie 4 – „Logi serwera” dostępnej na stronie https://www.trimex.net.pl/pl/polityka-prywatnosci

 4. Ilekroć́ w niniejszym Regulaminie, są użyte następujące określenia, należy przez nie
  rozumieć́:

  • Trimex Sp. z o.o. – Usługodawca

  • Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny na stronie www.trimex.net.pl umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do Trimex Sp. z o.o., bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej

  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - strony internetowej www.trimex.net.pl

  • Usługodawca – Trimex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 5, 22-460 Szczebrzeszyn

  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem

  • Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę̨ internetową www.trimex.net.pl

 5. Trimex Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną, objęte niniejszym Regulaminem, za pomocą̨ strony internetowej www.trimex.net.pl

 6. Świadczone Usługi polegają̨ na:

  • udostępnianiu treści i informacji o Trimex Sp. z o.o.,

  • udostępnianiu informacji o świadczonych przez Trimex Sp. z o.o. usługach i produktach

  • udostępnianiu Formularza kontaktowego;

 7. Usługa Formularza kontaktowego umożliwia podejmowanie bezpośredniego kontaktu z Trimex Sp. z o.o., bez konieczności logowania się Użytkownika do poczty elektronicznej lub innej usługi umożliwiającej wysyłanie wiadomości elektronicznych.

 8. Usługa Formularza kontaktowego polega na wysyłce wiadomości e-mail bezpośrednio ze strony www.trimex.net.pl

II. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 2. Zawarcie umowy następuje w momencie:

  • otworzenia strony internetowej www.trimex.net.pl lub którejkolwiek z jej podstron;

  • wysyłki wiadomości z użyciem Formularza kontaktowego;

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:

  • w przypadku dostarczania treści na stronie www.trimex.net.pl oraz jej podstronach – do momentu zamknięcia strony

  • w przypadku Formularza kontaktowego – w momencie dokonania wysyłki wiadomości lub opuszczenia Formularza kontaktowego;

 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie wiąże się z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy.

 5. Użytkownik, może korzystać́ z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem Formularza kontaktowego, jeżeli jest to niezbędne do załatwienia sprawy Użytkownika.

 6. Korzystanie z funkcjonalności Formularza kontaktowego, wymaga obowiązkowego podania imienia oraz adresu e-mail Użytkownika oraz zapoznania się Użytkownika z niniejszym Regulaminem.

 

III. Warunki korzystania z Usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.

 2. Trimex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług, w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.

 3. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych strony www.trimex.net.pl, wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.

 4. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań́ - linków do innych podmiotów (klientów Trimex Sp. z o.o.). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach usług.

 5. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić́ możliwość́ korzystania z usług oraz podjąć́ działania wyjaśniające, mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności, dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe, lub który łamie którekolwiek z postanowień́ Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.

 6. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują̨ roszczenia finansowe.

 7. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie,
  dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania.

 8. Strona www.trimex.net.pl oraz wszystkie jej elementy, jak również wszystkie materiały dostępne w Usługach są̨ chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 9. Użytkownik zobowiązuje się̨ do korzystania z Usług z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
   

IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.

 2. W przypadku Formularza kontaktowego niezbędne jest również, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
   

 

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej info@trimex.net.pl, lub na piśmie na adres Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie.

 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotycząca świadczenia Usług.

 3. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.

 5. Reklamacja powinna zawierać́ wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.

 6. Reklamacja może zostać́ złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odwołania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w zakresie Usług świadczonych Użytkownikom, będącym konsumentami z następujących, ważnych przyczyn:

  • ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

  • ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie

  • korzystania z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu strony www.trimex.net.pl lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, m.in. w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.

 3. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie www.trimex.net.pl

 4. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

 6. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, właściwy jest sąd
  polski.

 7. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania
  sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2019 r.

Do góry

TRIMEX Sp. z o.o.